kříž Josefa ToufaraTři stupně Kříže Josefa Toufara

od Leony Matějkové
Miloš Doležal

I.
V malé nice 
fragment dřeva z rakve
nasáklé jeho tělem.
Jako sousto chleba namočené ve vínu.

II.

Hrob se s modrou barvou proměňuje

ve sféru Božskou nadzemskou.

Sestup i výstup

do hlubiny hlubin.

III.

Skrz naskrz

prorůstání Kristovým křížem.

Do krajnosti, ke ztotožnění.

Fragment dřeva - sousto chleba s vínem

určené k proměně.


Three Degrees of the Cross of Josef Toufar

by Leona Matějková

Miloš Doležal

I.

In a small niche

A fragment of wood from a coffin

Soaked with his body.

Like a morsel of bread dipped in wine.

II.

The grave turns blue

Into the divine sphere beyond the earth.

Both descent and ascent

Into the deeps of the depths.

III.

Every inch

Growing through the cross of Christ.

To the utmost degree, to unity.

A fragment of wood – a morsel of bread and wine

Destined to be transformed.Kříž Josefa Toufara


Kříž, který je ztělesněním nesmírného utrpení, smrti a znovuzrození *, má ve svém středu, v srdci, modrou schránu, chránící fragment z dřevěné pohřební bedny, v níž leželo tělo Josefa Toufara 54 let. Tento vzácný fragment - kus dřeva, vnímám jako tělo muže, mučedníka, vloženého do Krista. Schrána, komponovaná podobně jako ikona, má na modře probarvených stěnách nanesen rozemletý lapis lazuli, vzácný kámen, který byl kdysi dražší než zlato a používal se pouze na části nejvzácnějších obrazů, naznačujíc tak jejich duchovní význam.

Na počátku, stálo nelehké zadání od P. Maxmiliána Rylka O. Praem, vystavit relikvii. Nezdálo se mi správné zakrýt ji sklem, ale ani ji vydat všanc okolí bez ochrany. Po přezkoumávání kompozice v kamenné desce, mi vystoupilo řešení v podobě dřevěného kříže, se středovou schránou lehce zešikma opřeného o kostelní niku.

Na horizontálních břevnech je výmluvný text, který si Otec Toufar vybral pro svou primiční kartu. "Za tvým hlasem jsem Pane šel, dej sílu duši mé." Na spodním břevnu je vyryta číslovka 672, která je převzata z doslovu ke knize Miloše Doležala Krok do tmavé noci. Nepředstavitelných 672 hodin byl Otec Toufar trýzněn.

* volně převzato z knihy

12 pravidel pro život od J. B. Petersona


The Cross of Josef Toufar

The cross, the point of greatest suffering, death, and resurrection*, has in its centre, at its heart, a blue box protecting a fragment of the wooden burial box in which the body of Josef Toufar had lain for 54 years. I see this precious fragment, a piece of wood, as the body of a man, a martyr, placed into Christ. The box, composed similarly to an icon, has ground lapis lazuli on the blue coloured walls. This precious stone was once more expensive than gold. It was used only on parts of the finest paintings, indicating their spiritual significance.

In the beginning, there was the daunting task of displaying the relic. It didn't seem proper to cover it with glass, but neither did it seem right to leave it unprotected. After examining the composition in a stone slab, a solution stood out to me: a wooden cross, with the central case leaning slightly askew against the church niche.

The horizontal crosspiece bears the eloquent text that Father Toufar chose for his First Mass card. "I followed your voice, Lord, give courage to my soul." On the lower beam is engraved the numeral 672, taken from the afterword to Milos Dolezal's book A Step into the Dark Night. Father Toufar was tortured for an unimaginable 672 hours.


* quoted freely from the book

12 Rules for Life by J. B. Peterson


spolupracující/cooperate

básník a spisovatel/poet and writer Miloš Doležal

architect Jiří Jindřich

truhlář/joiner Zbyšek Smitka

Pavel Mašek

translation Michaela Kořistová

odborná konzultace/professional consultation - restaurátorka/restorer - Markéta Pavlíková, National Gallery Prague