design


"DEJANEW 2000 - 01"

tvorba autorské kolekce designu ,inspirace hraničními možnostmi materálů

"PAPÍROVÁ VÁZA","VZDUCHOVÁ ŽIDLE", "NAFUKOVACÍ ŽIDLE","BĚHOUN", "PTÁCI" koberec, "ZEBONG" stůl, "SESLE", "ELASTICKÁ VÁZA", "SKOROČTVEREC" koberec, "BEDNA" skříňka, 2000, 2001

produkce: REFLECTION Bangkok, Gumotex Břeclav, DEJANEW

"ORLANDO 2002"

tvorba autorské kolekce designu ,inspirace klasickými technikami

"ORLANDO" porcelánový servis pro manufakturu Goldfinger, "ORLANDO" skupina váz,"ORLANDO" židle, 2002

 produkce: porcelánová manufaktura Goldfinger, sklárna AJETO, DEJANEW

"VĚCI 2003"

tvorba autorské kolekce designu, inspirace archetypem

"VĚC" bílá váza, "VĚC" černá puklá váza, "VĚC" zlatá váza, "VĚC" stříbrná váza, "VĚC" červená váza, VĚC" mísa, "VĚCI" fosforové lampy 2003

produkce: sklárna AJETO, DEJANEW

"ZLATÝ ZÁŘEZ"

Společná výstava DESIGNBLOK 2007. Koncept společné výstavy je založen na principu komunikace mezi minulým, současným a budoucím.

Komunikace mezi autory různých oborů i časových etap. Na počátku byl nápad zasáhnout do stávajících uměleckých objektů, a to fyzicky a především pozitivně. Celý projekt zahájily DEJANEW (Leona Matějková a Gabriela Náhlíková) v rámci Designbloku 2006, kde vystavily prostřený stůl s dvacetisedmi artefakty modifikovaných předmětů s názvem "27".


"DEJANEW 2000 - 01"

creation of an author's design collection inspired by extreme limits of materials

"PAPER VASE", "AIR CHAIR", "INFLATABLE CHAIR", "RUNNER", "BIRDS" carpets, "ZEBONG" table, "SESLE", chair, "ELASTIC VASE", "ALMOST A SQUARE" carpet, "BOX" cabinet, 2000, 2001

production: REFLECTION Bangkok, Gumotex Breclav, DEJANEW


"ORLANDO 2002"

creation of an author's design collection inspired by classical techniques

"ORLANDO" porcelain service for Goldfinger manufactory, "ORLANDO" group of vases, "ORLANDO" chair, 2002

production: Goldfinger manufactory, AJETO glassworks, DEJANEW


"THINGS 2003"

creation of an author's design collection inspired by an archetype

"THING" white vase, "THING" black cracked vase, "THING" golden vase, "THING" silver vase, "THING" red vase, "THING" bowl, "THING" phosphor lamp 2003

production: AJETO glassworks, DEJANEW


"GOLDEN NOTCH"

Corporate exhibition DESIGNBLOCK 2007. The concept of the corporate exhibition is based on a principle of communication between the past, present and future.

It is also based on the communication among authors of different fields and times. At the beginning, the idea was to intervene in the existing art objects, namely physically and mainly positively. The entire project was launched by DEJANEW (Leona Matějková and Gabriela Náhlíková) during DESIGNBLOCK 2006, where they exhibited a table laid with twenty-seven artefacts of modified objects named "27".