students


ATELIÉR ENVIRONMENTAL DESIGN

Od roku 2008 až do roku 2017 

vedoucí ateliéru: Mgr. A. Leona Matějková, 

odborný asistent: Mgr. A. Jiří Jindřich, 

studentský asistent: Mgr. A. Martin Huňař

ATELIÉR

V tomto ateliéru se jednalo o kontextuální design se společenským přesahem. Výstupem nebyl v prvním plánu produktový design a nezpracovávala se témata bez zakotvení v souvislostech. Základní směřování vedlo ke společenské angažovanosti formou výtvarné reflexe, která podle našeho názoru přispívala k poznatelnosti světa. V tomto ateliéru byli studenti vedeni k hledání souvislostí, k odvaze vstupovat do polemických situací. Design byl vnímán jako svého druhu přemýšlení o světě. Studenti byli v rovnocenné a otevřené diskusi vedeni k rozvíjení vlastní kreativity a osobnosti. Reflexe se jim dostávalo jak v týdenních konzultacích, tak ve veřejných vystoupeních ( výstavy, realizace ve veřejném prostoru). Konzultace byly společné, studenti tak měli příležitost sledovat vývoj nejen svůj, ale také svých kolegů.

SYSTÉM

- V tématu/zadání ateliéru se pravidelně střídala konkrétní témata s abstraktními, studenti si tak prohlubovali           schopnost interpretace velmi odlišných výchozích podmínek.

- Studenti začínali práci na projektu aktivní analýzou až k vyčerpávajícímu rozboru.

- Následovalo definování vlastního konceptu, originální interpretace zadání, jasné vyslovení tvůrčí myšlenky.

- Finální fázi pak uzavíralo precizování výtvarného návrhu.

VÝSTUP

Snažili jsme se studentům předat maximum svých znalostí a inspirovat je k aktivnímu vstupu do současného světa. Vedli jsme je k samostatnosti, aby byli schopni prosadit se jako nezávislé tvůrčí osobnosti, vybudovat svá vlastní studia a iniciovat vlastní projekty.


ENVIRONMENTAL DESIGN STUDIO

From 2008 to 2017
Head of the studio: Mgr. A. Leona Matějková
Lecturer: Mgr. A. Jiří Jindřich
Student assistant: Mgr. A. Martin Huňař

ATELIER

This studio focused on contextual design with a social overlap. The outcome was not product design in the first place, and themes were only developed by being anchored in context. The primary orientation was towards social engagement in the form of artistic reflection, which contributed to the knowability of the world. In this studio, students were encouraged to search for a context to dare to enter polemical situations. The design was seen as a kind of thinking about the world. Students were encouraged to develop their creativity and personality in an equal and open discussion. Reflection was given to them in weekly tutorials and public performances (exhibitions, implementation in public space). The consultations were joint, so the students had the opportunity to observe their own development and that of their fellow students.

SYSTEM

- The studio theme/assignment regularly alternated concrete with abstract topics, thus deepening students' ability to interpret very different initial conditions.

- Students began their project work with dynamic analysis and finalised with comprehensive analysis.

- This was followed by defining their concept, an original interpretation of the assignment, and a clear articulation of the creative idea.

- The refinement of the artwork design then completed the final phase.


OUTCOME

We tried to impart as much knowledge as possible to the students and inspire them to enter the contemporary world actively. We guided them to be able to assert themselves as independent creative personalities, build own studios and initiate own projects.