lignum vitae


instalace v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze

noc kostelů 2014

(řezané květiny)


L I G N U M   V I T A E

strom života

Ve výtvarném umění se setkáváme se symbolikou kříže jako stromu života  (Arbor vitae), námět je inspirován spisem sv. Bonaventury - Lignum vitae

Lignum vitae, neboli "Strom života" je meditační pomůcka, v jistém smyslu podobná růženci. K obrazu stromu s dvanácti větvemi se váže dlouhý hymnus, jehož každý verš začíná zvoláním "Ježíši!". Bonaventurovo dílo je pak výkladem tohoto hymnu. Prochází jednotlivá tajemství spojená s Ježíšovým životem (narození, představení třem králům, přibití na kříž, napojení octem, ukřižování, zmrtvýchvstání, kralování v nebi, atd.) a rozvádí jejich mystický a teologický význam. Celý hymnus se sérií meditací je uzavřen v rámci obrazu stromu, jakožto silného symbolu. Ten na jednu stranu na svých větvích nese jednotlivá tajemství hymnu, ale zároveň je odkazem na Strom života v Ráji a především symbolem Kristova kříže, který se stal stromem života pro všechny křesťany.


installation in the Church of Our Lady of the Snows in Prague
Night of Churches 2014

(cut flowers)

L I G N U M    V I T A E

Tree of Life

In visual art, we encounter the symbolism of the cross as the tree of life (Arbor vitae); the theme is inspired by the writings of St. Bonaventure - Lignum vitae.

 Lignum vitae, or "The Tree of Life", is a meditation tool, in a way similar to the rosary. A long hymn is linked to the image of a tree with twelve branches, each verse beginning with the exclamation "Jesus!". Bonaventure's work is then an interpretation of this hymn. He goes through the various mysteries connected with the life of Jesus (birth, Jesus shown to the Three Kings, nailing to the cross, Jesus given vinegar to drink, crucifixion, resurrection, reign in heaven, etc.) and elaborates on their mystical and theological significance. The entire hymn, with its series of meditations, is enclosed within the image of the tree as a powerful symbol. On the one hand, the tree carries on its branches the individual mysteries of the hymn, but at the same time, it is a reference to the Tree of Life in Paradise and, above all, a symbol of the Cross of Christ, which became the Tree of Life for all Christians.


3. Describe igitur in spiritu mentis tuae arborem quandam, cuius radix irrigetur fonte scaturitionis perpetuae, qui etiam excrescat in fluvium vivum et magnum, quatuor videlicet capitum, ad irrigandum totius Ecclesiae paradisum. Porro ex huius arboris stipite duodecim rami frondibus, floribus et fructibus adornati consurgant, sitque folium eius contra omne genus morbi medicamentum efficacissimum, tam praeservans, quam reparans, pro eo quod verbum crucis virtus Dei est in salutem omni credenti. Flos autem sit omnis coloris formositate decorus omnisque odoris suavitate respersus, qui desiderantium anxia corda et refocillet et attrahat. Fructus tandem sit duodenus, habens in se omne delectamentum et omnis saporis suavitatem, qui sic domesticis Dei ad gustandum proponitur, ut semper eo satientur edentes, et tamen nunquam fastidiant.


"Představ si tedy ve své mysli takový strom, jehož kořeny jsou zavlažovány z věčného pramene napájejícího prudkou a mohutnou řeku, co svými čtyřmi ústími zavlažuje ráj celé Církve. Z jeho kmene vyráží dvanáctero větví s nádhernými ratolestmi, květy a plody. Každý list je účinným lékem, který chrání a uzdravuje z každého zla, neboť "slovo o kříži je spásou každému věřícímu". Jednotlivé květy rozmanitých barev a nádherných vůní obnovují a přitahují srdce těch, kteří po nich úzkostlivě touží. Dvanáct plodů, které v sobě mají lahodnost a všechny chutě, se podávají věřícím, aby z nich neustále jedli dle libosti a přece se nikdy nepřesytili."

(Lignum vitae, 3)

překlad/translation

Bonaventura Ondřej Čapek OFM


english translation: Michaela Kořistová